Nejšťastnější člověk na světě je sběratel / The most happy man from all over the world is the collector.   J.W.Goethe

Stanovy Klubu sběratelů autogramů

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ AUTOGRAMŮ

 

I.                   Základní ustanovení

1.      Název spolku: Klub sběratelů autogramů, z.s.

2.      Klub sběratelů autogramů (dále také „KSA“) je dobrovolným sdružením sběratelů autogramů a autografů (rukopisů) slavných osobností v České

         republice.

3.      Sídlo spolku: Praha.

II.                Účel KSA

1.      Účelem Klubu sběratelů autogramů je sdružování zájemců o sběratelství autogramů a autografů a propagování jejich sběratelství na veřejnosti.

2.      Hlavním prostředkem komunikace uvnitř KSA je klubový zpravodaj “AUTOGRAM” a pořádání klubových setkání.

III.             Členství v KSA

1.      Členem KSA se může stát sběratel autogramů nebo zájemce o sbírání autogramů bez omezení věku. U osoby mladší 15 let je vyžadován souhlas

         zákonného zástupce.

2.      O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor klubu.

3.      Členství vzniká dnem, který nastane později, a to buď dnem, kdy výbor klubu rozhodl o přijetí; anebo dnem, kdy zájemce o členství zaplatí členský

         příspěvek.

4.      Členství zaniká úmrtím člena; dobrovolným vystoupením člena (členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru klubu);

         nebo vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru klubu pro hrubé porušení stanov či neplnění základních členských povinností (členství končí

         dnem doručení rozhodnutí výboru klubu, přičemž v souladu se zákonem může člen požádat revizora, aby příslušné rozhodnutí o vyloučení

         přezkoumal).

5.      Výbor klubu je oprávněn udělit čestné členství Klubu sběratelů autogramů.

IV.              Práva a povinnosti členů

1.      Právem každého člena je:

        – účastnit se veškerých akcí KSA,

        – přednostně užívat jeho zařízení a služeb,

        – předkládat návrhy a podněty k činnosti KSA a jeho orgánů,

        – být informován o činnosti orgánů a veškerých akcích KSA,

        – volit orgány KSA a být do nich volen (pokud člen dosáhl věku 18 let).

2.      Členové jsou povinni:

        – dodržovat stanovy,

        – svědomitě vykonávat přijaté úkoly,

        – řídit se usneseními členské schůze či rozhodnutími výboru klubu a revizora,

        – platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě splatnosti.

3.      Členové neručí za případné dluhy Klubu sběratelů autogramů.

4.      Výbor KSA je povinen vést seznam členů, který je neveřejný, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

V.                 Organizační struktura

1.      Orgány KSA jsou: členská schůze, výbor klubu v čele s jeho předsedou a revizor.

2.      V rámci KSA mohou být zřízeny odborné sekce.

3.      Veškeré funkce v KSA jsou dobrovolné a neplacené.

VI.              Členská schůze

1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem KSA a je tvořena shromážděním všech členů spolku.

2.      Členskou schůzi svolává výbor klubu podle potřeby, nejméně však jednou ročně (zpravidla v rámci klubového setkání), a to pozvánkou, která je

         publikována v časopise AUTOGRAM, a případně i na webových stránkách KSA.

3.      Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména:

         – stanovit hlavní směry činnosti KSA,

         – schvalovat a měnit stanovy KSA,

         – volit a odvolávat členy výboru klubu a revizora,

         – projednávat a schvalovat zprávu o činnosti KSA, zprávu o hospodaření KSA a revizní zprávu,

         – schvalovat výši a splatnost členských příspěvků,

         – usnášet se o zrušení KSA a vypořádání majetkových věcí.

VII.           Výbor klubu

1.      Výbor klubu (dále také „VK“) je šestičlenný a jeho zasedání se může účastnit revizor.

2.      Funkční období VK je tříleté.

3.      Po svém zvolení si členové výboru klubu ze svého středu zvolí předsedu, jednatele a hospodáře. Jeho členem je i šéfredaktor AUTOGRAMU. Jeden

         z členů VK je pověřen stykem s členy klubu ve Slovenské republice.

4.      Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho

         členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých přítomných členů.

5.      Výbor klubu zejména:

         – řídí činnost KSA a odpovídá za řádné hospodaření,

         – svolává členskou schůzi,

         – navrhuje výši a termín splatnosti členských příspěvků,

         – rozhoduje o ukončení členství.

5.      Povinností VK je jednou za kalendářní rok předložit členské schůzi zprávu o činnosti KSA, zprávu o hospodaření KSA a jednou za 3 roky návrh

         kandidátní listiny nového výboru klubu.

6.      Předseda je nejvyšším výkonným představitelem KSA. Navenek za spolek KSA jedná předseda nebo jednatel. Podepisování za KSA se děje tak, že

         k názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo jednatel. K jednání jménem spolku může být písemně zmocněna další osoba.

VIII.        Revizor

1.      Revizor je kontrolním orgánem KSA a může se účastnit zasedání výboru klubu, na němž však nemá hlasovací právo.

2.      Jeho funkční období je tříleté, tedy stejné jako u členů výboru klubu.

3.      Revizor je odpovědný za kontrolu hospodaření KSA a členské schůzi předkládá ke schválení jednou za kalendářní rok svoji revizní (kontrolní) zprávu.

IX.              Hlasování a volby

1.      Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Hlasování je prováděno osobně členy KSA, kteří jsou přítomni na členské schůzi, a v případě

         nepřítomnosti mohou členové hlasovat korespondenčně způsobem, který stanoví výbor klubu. Oba způsoby hlasování jsou rovnocenné a sčítají se.

2.      Usnesení členské schůze je přijato, hlasuje-li pro něho alespoň 50 % všech členů KSA s hlasovacím právem. V případě, že členská schůze neschválí

         jakoukoliv zprávu či kandidátní listinu, je příslušný orgán povinen ho znovu předložit ve lhůtě do tří měsíců od jeho neschválení.

3.      Každý člen KSA má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

X.                 Hospodaření

1.      Prostředky na svou činnost získává KSA zejména z členských příspěvků, jejichž výši stanoví členská schůze, z dědictví, odkazů a z darů sponzorů.

2.      Prostředky mohou být použity pouze pro činnost KSA.